Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een professionele activiteit.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van de ondernemer

 

Naam ondernemer: Etienne home BV
Handelend onder de naam: Etienne
e-mail adres: lien@etiennehome.be
Bereikbaarheid: Di-vrij: 10u-18u & za van 10u-18u
BTW nr BE0839.014.762

Toepasselijkheid

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument overgedragen via een link in het bestelproces of in bijlage bij de offerte/factuur. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Etienne home BV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Etienne home BV doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Etienne Home BV u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel “het aanbod”, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument een voorschotfactuur betaald die hem werd toegezonden per mail, post of overhandigd werd in de winkel, gaat hij akkoord met de overeenkomst.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze herroeping kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs. Deze termijn gaat in op de dag na levering van het product aan de consument. Let op: op zakelijke bestellingen vervalt het recht van retour.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Dit geld niet voor producten die op maat zijn besteld.

Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 

 • Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. In geval van een technische fout betreffende de affichering van de prijs zal de ondernemer slechts gebonden zijn indien de geafficheerde prijs redelijk verwacht kon worden voor het product of de dienst.

Conformiteit en Garantie

 U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
- Werden de juiste goederen geleverd?
- Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Etienne home BV te melden.

Breuken of kwetsuren in marmer/terrazo/travertin of andere poreuze materialen vallen tot 7 dagen na levering onder garantie . Wij kunnen helaas geen garantie bieden op breuken/kwetsuren later dan 7 dagen na levering. Marmer/terrazo/travertin is een steensoort die zorgvuldige nazorg nodig heeft; Hiervoor schaf je best een behandelingsproduct aan

Tenzij expliciet anders overeen gekomen, wordt er behoudens de wettelijke garantie, geen extra garantie geboden.

Levering en uitvoering

 De door Etienne home BV opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument een foutief adres heeft opgegeven, worden de extra kosten voor levering doorgerekend aan de consument.
 • Etienne zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken/vermeld. De levertermijnen van producten op maat varieren en de geschatte levertijd zal bij bestelling aan de klant worden meegedeeld. Etienne Home BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de leveringstermijn.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Showroommodellen aangekocht uit de showroom van Etienne home bv worden nooit kosteloos geleverd tenzij anders vermeld op de bestelbon. 

U voorziet dat de producten die besteld zijn, de woning binnen geraken. Indien er een ladderlift nodig is, is dit steeds op kosten van de koper en dient dit op voorhand te worden vermeld. De koper dient hier ook de nodige parking voor te voorzien. Indien de bestelde producten te groot zijn om de woning binnen te krijgen, kan Etienne home bv hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. U kan voor bestelling de maten van de producten opvragen om dit op voorhand na te kijken. Indien er beschadigingen veroorzaakt worden bij levering doordat de doorgang te smal is en de koper toch wenst dat dit geprobeerd wordt, kan dit niet verhaalt worden op Etienne home BV.

 

In een straal van 10km rondom Brasschaat is de levering gratis tot op het gelijkvloers vanaf 2500 euro. Voor verdere verplaatsingen zal steeds een meerprijs besproken worden voor de levering. Ladderlift is steeds op kosten van de klant.

 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs (inclusief interesten en kosten). Niettemin verbindt de Koper zich ertoe elk risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen en de aansprakelijkheid ten opzichte van derden die daarop betrekking heeft, te dragen vanaf het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de eerste vervoerder. Bovendien heeft de Koper een zorgplicht met betrekking tot de goederen. De betaalde voorschotten blijven verworven door de Verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

De Koper verbindt zich ertoe de goederen in natura onder zich te houden, niet te bezwaren met enig zekerheidsrecht en ze niet onroerend te maken door bestemming, noch de goederen te verwerken in andere goederen, tot op het ogenblik van volledige betaling van de koopprijs en de kosten. De Koper zal op de goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de goederen eigendom blijven van de Verkoper.

Kortom blijven de goederen eigendom van Etienne home bv tot de volledige factuur betaald is. Etienne home bv behoudt het recht om de goederen op te halen bij niet betaling.

Betaling

Om te bestellen op onze webshop en via de winkel, moet de koper minstens 18 jaar zijn.

De overeenkomst tussen Etienne home BV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Etienne home BV gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
Etienne home BV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Etienne Home BV bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Er zal steeds een voorschotfactuur aangeboden worden bij bestelling. Indien deze niet binnen de vooropgestelde betaaltermijn betaald wordt, zal de bestelling geannulleerd worden. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

De facturen van Etienne Home BV zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidinterest van 10% en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van 100,00 EUR

Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

In geval een levering slechts gedeeltelijk gebeurt, is de overeenstemmende prijs verschuldigd. Bij betalingen mag de opdrachtgever onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling.

Etienne Home BV mag haar leveringen opschorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft zijn betalingsverplichting te voldoen. Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden opgeschort. De totale factuur moet betaald zijn voor levering. Indien dit niet het geval is, zal de levering opgeschort worden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Klachtenbehandeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 wergdagen na levering volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Etienne
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan Etienne.
 5. Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Toepasselijk recht

 

Elk overeenkomst tussen de ondernemer en de consument wordt, ongeacht de woonplaats van de consument, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Op website de identiteit van de ondernemer goed vermelden met BTW nummer en maatschappelijke zetel en E-mailadres.

Website Fod Economie voor richtlijnen website.

Modelformulier Fod Economie inzake herroeping